Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2020-01-20T11:10:06+00:00

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van CAS24 B.V. en de overeenkomsten tussen CAS24 B.V. en haar deelnemers.

 2. Onder CAS24 B.V. wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan CAS24 B.V., gevestigd te Delft aan het Noordeinde 30., die haar diensten aanbiedt onder andere via de website CAS24.nl.

 3. Onder deelnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon die zich bij CAS24 B.V. heeft aangemeld voor één of meerdere van de door haar aangeboden diensten en/of (bespaar)mogelijkheden.

 4. Onder overeenkomst wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst tussen CAS24 B.V. en de deelnemer in het kader waarvan CAS24 B.V. informatie verstrekt over producten of diensten van bij haar aangesloten leveranciers en desgewenst bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen deelnemer en leverancier(s) betreffende die producten of diensten.

 5. Onder leverancier wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming die met CAS24 B.V. een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan de deelnemer de producten of diensten die de betreffende onderneming aanbiedt al dan niet met korting op de gehanteerde prijs kan afnemen.

 6. Alle informatie en aanbiedingen van CAS24 B.V. welke zij op haar website, telefonisch of anderzijds kenbaar maakt, zijn geheel vrijblijvend. CAS24 B.V. streeft ernaar om alle informatie op haar website en via andere uitingen zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. CAS24 B.V. maakt echter een uitdrukkelijk voorbehoud ten aanzien van ontwikkelingen en/of prijswijzigingen nadat de laatste wijzigingen op haar website zijn doorgevoerd.

Artikel 2 – Aanmelding bij CAS24

 1. Iedere deelnemer kan zich maximaal één keer inschrijven bij CAS24 B.V..

 2. CAS24 is bevoegd de aanmelding van een deelnemer te weigeren.

 3. Door inschrijving komt een overeenkomst tot stand tussen CAS24 B.V. en de deelnemer op grond waarvan CAS24 B.V. kosteloos haar diensten ter beschikking van de deelnemer stelt.

 4. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld bij CAS24 B.V. via het daarvoor op de website opgenomen aanmeldingsformulier, wordt de deelnemer geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de onderhavige toepassing algemene voorwaarden die op de website zijn opgenomen.

Artikel 3 – Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. CAS24 B.V. heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden met betrekking tot het product of de dienst van CAS24 te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op haar website van kracht. CAS24 B.V. adviseert daarom eenieder om deze voorwaarden op de website regelmatig te bekijken.

 2. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dan heeft hij het recht de deelneming te beëindigen.

 3. Indien de deelnemer de deelneming niet binnen een maand na wijziging van de algemene voorwaarden beëindigt wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. Aldus maken de gewijzigde voorwaarden vanaf ingangsdatum deel uit van de overeenkomst tussen CAS24 B.V. en de deelnemer.

Artikel 4 – Informatieverstrekking door deelnemer

 1. De deelnemer is verplicht alle gegevens volledig en correct op het aanmeldingsformulier op de website van CAS24 B.V. in te vullen.

 2. Indien zich na aanmelding wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient de deelnemer dit aan CAS24 B.V. door te geven. CAS24 B.V. is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet ontvangen hebben van informatie door de deelnemer vanwege onjuist verstrekte (persoonlijke) gegevens aan CAS24 B.V..

Artikel 5 – Privacy

 1. CAS24 B.V. neemt de gegevens van de deelnemer op in een database met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen nimmer zonder expliciete toestemming van de deelnemer aan derden worden verstrekt.

 2. De gegevens van de deelnemer zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van het zoeken naar passende mogelijkheden door CAS24 B.V. alsmede voor de noodzakelijke communicatie ten behoeve van de door deelnemer afgesloten contracten met leveranciers en andere informatievoorziening ten aanzien van diensten van CAS24. Tevens worden gegevens uitgewisseld met de door CAS24 B.V. voor de deelnemer gecontracteerde leveranciers.

 3. Door inschrijving bij CAS24 B.V. stemt de deelnemer er expliciet mee in, dat CAS24 B.V.  via e-mail, telefoon of per post aanbiedingen en nieuwsbrieven toezendt. Deze toestemming kan schriftelijk, waaronder per e-mail worden ingetrokken.

 4. Bij het einde van het deelnemerschap zullen de gegevens van de deelnemer worden verwijderd.

Artikel 6 – Totstandkoming overeenkomst met leverancier en toepasselijkheid

 1. De overeenkomst tussen de betreffende leverancier en de deelnemer komt tot stand op het moment dat tussen de deelnemer en de leverancier een verkoop op afstand tot stand is gekomen en deze conform een voicelog of e-mailbevestiging is vastgelegd. CAS24 B.V. treedt slechts op als bemiddelaar. De overeenkomst wordt dan ook uitsluitend tussen de deelnemer en leverancier gesloten.

 2. Op afgesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier van toepassing.

 3. Behoudens producten waarvoor een wettelijke uitzondering (7:46d, lid4 BW) geldt, heeft de deelnemer gedurende zeven (7) werkdagen na aanmelding voor een specifiek product het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Voor energieproducten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Dit kan middels een aan betreffende aanbieder gerichte e-mail of brief.